تیم سیار پزشکی

انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در سال 1385 با عقد تفاهم نامه با سازمان بهزیستی نسبت به راه اندازی تیم سیار پزشکی اقدام نمود.

تیم پزشکی شامل

(پزشک، فیزیوتراپیست، پرستار، مددکار، روانشناس)

وظایف تیم

پزشک: خدمات پزشکی (ویزیت در منزل  و در انجمن)

فیزیوتراپیست:مهارت های حرکتی فرد را ارزیابی کرده و بر اساس آن برنامه درمانی خاصی متناسب با توانایی فرد ارائه می دهد

پرستار: به افراد ضایعه نخاعی کمک می کند که درهر مرحله از انجام کارها و مراقبت  از خود کاملا به فردی دیگری که وابسته هستن گذر کرده و به شرایطی دست یابند که بتوانند در این امر مشارکت داشته باشند و سرانجام بتوانند به طور مستقل عمل کنند

روانشناس: می تواند با مشاور های حمایتی آموزشی، مشاوره با خانواده به فرد کمک نماید ناتوانی و تغییرات ایجاد شده در زندگی خود را بپذیرد و با آن سازگار ی یابد

مددکار: در فهم و درک مراحل توانبخشی به فرد کمک میکند (اقدامات ترخیص، برگزار کننده نشست ها و جلسات آموزشی فرد دارای معلولیت و خانواد هایشان می باشد، (ارائه منابع اطلاعاتی و پیشنهاد ارجاع به سازمان های مناسب)

در حال حاضر انجمن دارای 3 تیم فعال جهت خدمت رسانی   رایگان به افراد دارای معلولیت می باشد.