مددکاری

مددکاری را این طور تعریف کرده اند : مددکاری حرفه ای است مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف که در آن سعی می شود که (فرد یا گروه یا جامعه ) مشکل خود را شناخته  و به  تواناییهای خود  پی برده و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود برآیند. مددکاران انجمن، هسته مرکزی تیم چند تخصصی هستند.آنها با دیدگاه ها و مهارت های بالینی به فرد کمک می کنند به عملکردهای مطلوب  روانی، رفتاری، اجتماعی، حرفه ای و تفریحی خود دست یابند، فعالیت های واحد مددکاری در انجمن ضایعات نخاعی استان هرمزگان به شرح ذیل می باشد.

۱-پذیرش افراد ضایعه نخاعی

۲-توزیع لوازم بهداشتی به صورت ماهیانه

۳-پرداخت کمک های موردی

۴-پرداخت وام بدون سود و کارمزد

۵-درمان افراد ضایعه نخاعی

۶-مناسب سازی منازل اعضاء

۷-توزیع لوازم کمک توانبخشی (ویلچر، ویلچر حمام، تشک مواج، تشکچه ویلچر، عصا)

۸-ارجاع افراد به نهاد های دیگر در صورت نیاز